Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – czyli o tym, kogo zwolnić nie wolno

Ochrona pracowników

Tematyka zwolnień z pracy niezmiennie budzi wątpliwości i kontrowersje. W wielu przypadkach jest to wiadomość wpływająca całkowicie na zmianę życia pracownika. Jednak, jak podkreśla Adwokat Katowice prawo pracy, w pewnych przypadkach zwolnienie z pracy jest wyjątkowe trudne, lub wręcz niemożliwe.

Choroba

Brak możliwości wypowiedzenia stosunku pracy dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Adwokat prawo pracy Wrocław wyjaśnia, iż zwolnienie takiego pracownika jest niemożliwe do czasu jego powrotu do zdrowia.

Wyjątek

Choroba nie chroni przed zwolnieniem, jeśli pracownik nie przepracował więcej niż 6 miesięcy i przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 miesiące.

Urlop

Adwokat wskazuje, że urlop wypoczynkowy jest czasem relaksu. Pracownik nie musi się w tym czasie martwić ewentualnym wypowiedzeniem. Złożenie wypowiedzenia jest możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem urlopu i po powrocie.

Kobiety

Co do kobiet mających w planach urodzenie i wychowanie dziecka, ustawodawca przewidział szczególne formy ochrony. Jak wylicza prawnik, nie można wypowiedzieć stosunku pracy kobiecie w ciąży. Drugim obostrzeniem jest zakaz wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Adwokat przypomina również, iż z uwagi na przysługujący ojcu dziecka urlop wychowawczy, w czasie jego trwania również on podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

Wiek przedemerytalny

Szczególną ochroną, co podkreśla adwokat, objęte są osoby w wieku przedemerytalnym. Ustawodawca kierował się w tym przypadku świadomością trudności znalezienia następnego zajęcia zarobkowego oraz bliskością emerytury. W związku z czym nie można wypowiedzieć stosunku pracy osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wyjątki

W wyjątkowych sytuacjach ta grupa pracowników może spotkać się z wypowiedzeniem stosunku pracy. Adwokat wylicza, że do tych sytuacji zalicza się postawienie firmy w stan upadłości lub likwidacji oraz naruszenie przez pracownika obowiązków w sposób uzasadniający rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Radni

Radni gmin, miast, powiatów i sejmików, wypełniając swoje funkcje publiczne, podlegają szczególnej ochronie. Przede wszystkim pracodawcy zobowiązani są do zwolnienia radnego z zajęć zawodowych w związku z koniecznością udziału w sesji rady, spotkaniach z mieszkańcami, itp. Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji o zwolnieniu takiego pracownika z pracy, pracodawca jest zobowiązany do uzyskania zgody rady na wypowiedzenie stosunku pracy.

Wojska Obrony Terytorialnej

Formacja stosunkowo nowa. Radca wyjaśnia, iż jako formacja ochotnicza, podlegają oni szczególnej ochronie przed utratą pracy. W związku z powyższym, żołnierza w okresie od dnia powołania do terytorialnej służby wojskowej do dnia jej zakończenia nie można zwolnić ani rozwiązać z nim umowy o pracę.

Wyjątki

Żołnierza Wojska Obrony Terytorialnej można zwolnić w sytuacji, w której dopuści się naruszenia obowiązków pracowniczych, a w związku z tym zachodzi podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nadto, można wypowiedzieć stosunek pracy w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.