Pomoc prawna podczas rozwodu i podziału majątku

Porady prawne podczas rozwodu są często nieuniknione. Adwokat jest osobą, która pomoże nam przebrnąć przez ten trudny czas i wskaże nam możliwe rozwiązania co do podziału majątku. Na czym polega taki podział? Z czym wiąże się rozwód z orzekaniem o winie? Kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

Podział majątku wspólnego małżonków

W trakcie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Od tej pory wszystko, co zostanie zakupione, jest wspólnym majątkiem, bez względu na to, czy zakup był dokonany wspólnie, czy też samodzielnie. Podczas rozwodu ten majątek ulega podziałowi. Prawo wskazują, że w skład majątku wchodzą głównie:

  • dochody ze wspólnego majątku i z majątku osobistego małżonków,
  • wynagrodzenia za pracy i dochody z innych źródeł,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym i funduszu emerytalnych małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Pomoc prawna pozwoli nam dokładnie określić, co jeszcze wchodzi w skład majątku wspólnego. 

Orzeczenie sądu co do podziału majątku

Adwokat wskaże nam, że główną zasadą podczas podziału jest fakt, że może dojść do niego po ustaniu wspólności majątkowej. Ma to miejsce po zakończeniu małżeństwa, jego unieważnieniu lub śmierci jednego z małżonków. Co ciekawe, niektóre przypadki wiążą się z zerwaniem wspólności jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku jest dokonywany w wyroku rozwodowym, jednak warto pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku. Ponadto, aspekt ten nie może powodować zwłoki w postępowaniu.

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku, gdy chociaż jedna osoba chce uzyskać rozwód z orzekaniem o winie, sąd ma za zadanie ustalić, która ze stron ponosi winę. Wiąże się ona z zachowaniem małżonka naruszającym obowiązki określone w prawie lub zasady społecznego współżycia, co z kolei wpływa na rozkład pożycia małżeńskiego. Okazuje się, że stwierdzenie winy małżonka odnosi się do zachowania, które musi być zawinione, co potwierdzi każdy adwokat. Przypisanie winy odnosi się do zdrady, nielojalnego zachowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, alkoholizmu, hazardu, marnotrawienia pieniędzy itp. 

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Warto zauważyć, że bardzo często sprawy dotyczące podziału majątku są prowadzone w osobnym postępowaniu, po zakończeniu sprawy rozwodowej. Pamiętajmy o tym, że bez względu na to, czy rozwód odbywa się z orzekaniem o winie, czy bez orzekania, strony mają możliwość zawarcia ugody lub skierowania postępowania do sądu. Pierwsza opcja przebiega sprawnie i odbywa się bardzo szybko. Podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie przebiega tak samo, jak po rozwodzie bez orzekania. Oznacza to, że małżonek ponoszący winę za rozpad małżeństwa ma takie same prawa co do swojej części majątku, jak małżonek nieuznany za winnego. 

Co ciekawe, coraz częściej słyszymy o jednym wyjątku od tej reguły. Dotyczy to rozpadu małżeństwa przez hazard i finanse – wtedy sąd może ustalać udziały nierówne (korzyść ponosi zatem osoba, która nie została uznana za winną rozpadu małżeństwa). 

Czytaj więcej na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.