Rozwód z orzekaniem o winie

Konsekwencje prawne wstąpienia w związek małżeński są na tyle doniosłe, że jego rozwiązanie nie zawsze jest sprawą prostą. Sytuacja komplikuje się, kiedy w grę wchodzi poczucie krzywdy, straconego czasu, owocem małżeństwa są wspólne dzieci, a także dorobkiem małżonków jest pokaźny majątek.

Kiedy sąd orzeka o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie jest obligatoryjny w każdej sprawie rozwodowej, kiedy małżonkowie nie będą zainteresowani zgodnym zakończeniem sprawy. 

Czym jest wina w rozpadzie związku?

Podejmując rozważania nad winą należy odwołać się do obowiązków małżonków wskazanych w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Naruszenie tych obowiązków w sposób umyślny lub nieumyślny (inaczej niedbały) należy zakwalifikować jako winę. Korzystając z dorobku doktryny prawniczej warto wskazać na typowe przykłady winy.

Zdrada małżeńska

Nie tylko fizyczne współżycie z osobą spoza małżeństwa zostanie uznane za zdradę. Może być nią także silna więź uczuciowa i okazywanie uczuć innej osoby, ponieważ narusza to obowiązek małżeńskiej wierności. 

Pożycie małżeńskie

Nieusprawiedliwiony brak współżycia zostanie zakwalifikowany jako wina. Zawinione jest także uzależnienie pożycia od konkretnych zachowań drugiego małżonka, zwłaszcza w kontekście rozporządzeń majątkowych 

Godzenie się

Małżonkowie zobligowani są do podejmowania prób godzenia się chyba, że usprawiedliwiają to okoliczności. Przykładowo jedna ze stron znęca się fizycznie lub psychicznie nad drugą.

Opieka nad dziećmi

Zaniedbywanie wychowywania wspólnego dziecka godzi w instytucję małżeństwa, podobnie jak nadużywanie władzy rodzicielskiej.

Charaktery

Różnica w charakterach małżonków może być nie do pogodzenia i powodować trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zważywszy jednak, że zazwyczaj w okresie narzeczeństwa poznają się, nie samo usposobienie, ale konkretne zachowania leżą u podstaw rozpadu związku.

Zmiana miejsca zamieszkania

Sytuacja materialna rodziny niekiedy uzasadnia pracę jednego z małżonków w znacznej odległości od miejsca zamieszkania małżonków. Winni oni w tym zakresie być zgodni i wspólnie o tym decydować. Jeżeli jednak jeden z nich podejmuje taką decyzję samodzielnie, wówczas w konkretnych okolicznościach uzasadnione może być twierdzenie, że opuścił swoją rodzinę. Ucieczka przed przemocą jako konieczna nie jest zawinionym działaniem.

Szczerość

Szczerość nie musi jednak obejmować całej przeszłości, jeśli nie wpływa na sytuację małżonków. 

Wierność

Nie dotyczy wyłącznie okresu małżeństwa, ale również czasu bezpośrednio go poprzedzającego. W tym kontekście przebieg niektórych z wieczorów panieńskich lub kawalerskich mogą przekraczać te granice i stanowić podstawę do rozwiązania małżeństwa, nawet jeśli do moralnie nagannego zachowania doszło przed wstąpieniem w związek małżeński.

Otwarty katalog

Powyżej wymieniono jedynie typowe przykłady warunkujące orzekanie o winie w sprawie rozwodowej – jest to katalog otwarty.

Pamiętaj: Sąd nie stopniuje winy w rozpadzie związku.

Skutki orzekania o winie

Alimenty

Zasadniczo wina przekłada się na obowiązek alimentacyjny. Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może liczyć na świadczenie alimentacyjne ze strony drugiego małżonka. 

Władza rodzicielska

Może się okazać, że wina w rozpadzie związku małżeńskiego jest tego stopnia, że sąd uzna, że dany małżonek nie będzie w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej. 

Satysfakcja

Wreszcie „wygranie” sprawy, a więc orzeczenie o winie drugiego małżonka może być źródłem satysfakcji, zwłaszcza, kiedy wiąże się z dużym poczuciem krzywdy.

Oceń swoją sytuację

Rozważając swój udział w sprawie o rozwód zaleca się skorzystanie z porady prawnej. Doświadczony adwokat nie tylko wyjaśni wątpliwości i przeanalizuje okoliczności konkretnej sprawy, ale również jako osoba bezstronna przeprowadzi przez trudny proces. W sprawie nie ma przymusu adwokackiego, jednak ładunek emocjonalny może przyćmić racjonalną ocenę sytuacji procesowej. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Adwokatów https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.